UOKiK odpowiada na zgłoszenie mieszkańców Gierałcic

Odsłony: 2761

{jcomments on}UOKiK odpowiada na zgłoszenie mieszkańców Gierałcic

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Katowicach poinformował mieszkańców Gierałcic o swym stanowisku odnośnie złożonego zawiadomienia dotyczącego podejrzenia stosowania przez „Wodociągi” w Głuchołazach praktyk ograniczających konkurencję. Polegają one na nakładaniu na osoby ubiegające o przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej obowiązku poniesienia kosztów części robót niestanowiących – co do zakresu - prac związanych z budową przyłącza, w tym kosztów budowy kompletnej przydomowej pompowni.

W piśmie UOKiK czytamy: „W ramach prowadzonego postępowania podjęto analizę kwestii związanych z obowiązującymi w „Wodociągach” zasadami przyłączania przyszłych odbiorców do sieci pod kątem naruszenia zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku”.

UOKiK wyjaśnia, że postępowanie w zakresie objętym zawiadomieniem zostało już wszczęte wcześniej. Chodzi tu o zgłoszenia dokonane drogą elektroniczną, a także listownie przez inne osoby, które miały zastrzeżenia co do działalności spółki. Dokumenty dostarczone przez mieszkańców Gierałcic zostaną wykorzystane w toku prowadzonego postępowania, a o jego wynikach składający zawiadomienia zostaną poinformowani. Jeśli wynik postępowania pokaże, że spółka  naruszała przepisy ustawy i działała na niekorzyść przyszłych odbiorców usług, UOKiK zastosuje wobec niej środki władcze, przede wszystkim nakaz zaniechania określonych zachowań. Oznacza to na przykład, że „Wodociągi” nie będą mogły więcej zawierać umów, w których zawyżają koszty wykonania przyłączy poprzez włączenie w ich koszt opłat za odcinki urządzeń kanalizacyjnych do granicy posesji. Nic zatem dziwnego, że spółce tak zależy, by wszyscy podpisali aneksy, nim ukaże się wynik postępowania UOKiK.