Prawo wodociągowe

Odsłony: 5422

Dlaczego inwestycja wodno-kanalizacyjna budzi kontrowersje?

    Firma „Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach realizuje jedno z największych przedsięwzięć w historii Gminy pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy”.
Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje miasto Głuchołazy i 13 sołectw (Burgrabice, Biskupów, Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, Wilamowice Nyskie).

    Wraz z realizacją tego projektu pojawiły się kontrowersje związane z rozliczaniem kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych. Spółka Wodociągi w umowach podpisanych z mieszkańcami podłączanych domów obciąża ich kosztami budowy odcinków od granicy posesji do budynków.

    Prezentujemy aktualne przepisy prawa dotyczące tego problemu. Dzięki nim każdy będzie mógł wyrobić sobie zdanie na ten temat.

    Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku Dz. u. Nr 72 poz. 747

 

 

 

 

 

 

 

Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747
USTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków
do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego
odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców
usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

 

 


 

Art. 15 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy wyraźnie wskazuje, że właściciel posesji ma tylko obowiązek wybudować przyłącze kanalizacyjne i przyłacze wodne 

 

Art. 15.
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez
gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie
uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w
art. 21 ust. 1.
2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego
zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości
do sieci.
3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca
usług.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do
sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym
mowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

 

 

Definicję przyłącza kanalizacyjnego podaje art. 2  pkt. 5 ww ustawy i brzmi on następująco:

 5) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za
pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomości gruntowej;

 

 

Stan prawny związany z budową przyłączy kanalizacyjnych przedstawia DECYZJA Nr RKR- 44 /2011 PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE 

RKR-411-4/11/BR- 10 /11

 

 Kraków, dn. 14 listopada 2011r.

 

 

 

DECYZJA Nr RKR- 44 /2011

Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 ze zm.) i § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 107 poz. 887) - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego:

 

 II. na podstawie art. 10 przywołanej na wstępie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje się za praktykę ograniczającą konkurencję działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Krakowie polegające na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków polegające na narzucaniu przyszłym odbiorcom uciążliwych i przynoszących Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. nieuzasadnione korzyści warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w świetle których są oni zobowiązani do wykonania na własny koszt części robót nie stanowiących - co do zakresu – prac związanych z budową przyłącza, o którym mowa w art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), tj. budowy na własny koszt części sieciwodociągowej i kanalizacyjnej od studzienki lub granicy nieruchomości do miejscawykonania włączenia, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o ochroniekonkurenci i konsumentów oraz nakazuje się zaniechania stosowania ww. praktyki

III. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada sięna Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Krakowie karę pieniężnąpłatną do budżetu Państwa w wysokości 915.745 zł(dziewięćset piętnaści tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) za naruszenie art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, o którym mowa w pkt II sentencji niniejszej decyzji.

Strona 18 decyzji DECYZJA Nr RKR- 44 /2011

W ocenie Prezesa Urzędu uciążliwym warunkiem umowy w analizowanej sprawie jest zobowiązanie odbiorcy do wykonania na własny koszt części robót niestanowiących - co do zakresu - prac związanych z budową przyłącza, o którym mowa w art. 2 pkt 5 i 6 ustawy ozbiorowym zaopatrzeniu tj. fragmentu sieci wodociągowej od granicy nieruchomości do miejsca włączenia do głównej sieci wodociągowej przebiegającej poza granicą nieruchomości gruntowej odbiorcy oraz fragmentu sieci kanalizacyjnej od pierwszej studzienki, licząc od strony budynku do miejsca włączenia do głównej sieci kanalizacyjnej znajdującej się poza granicą nieruchomości gruntowej odbiorcy.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowaniaprzestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.Jeżeli przyszły odbiorca wybuduje z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzeniakanalizacyjne, może je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu,na warunkach uzgodnionych w umowie (art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowymzaopatrzeniu).

Strona 19 decyzji DECYZJA Nr RKR- 44 /2011

Tak więc - mając na uwadze powyższe przepisy – w ocenie Prezesa Urzędu, przyłącze kanalizacyjne to w przypadku braku studzienki kanalizacyjnej na terenie nieruchomości odcinek od instalacji wewnętrznej w budynku do granicy nieruchomości gruntowej odbiorcy. Jest to przypadek dłuższego przyłącza. Gdy natomiast istnieje studzienka kanalizacyjna na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy – tak jak ma to miejsce na terenie działania MPWiK – przyłącze kanalizacyjne to odcinek od instalacji wewnętrznej w budynku do punktu za pierwszą studzienką kanalizacyjną licząc od strony budynku. Jest to krótsze przyłącze.

Strona 20 decyzji DECYZJA Nr RKR- 44 /2011

Mając powyższe na uwadze - w ocenie Prezesa Urzędu – założenie, zgodnie z którym ubiegający się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej winien wykonywać na własny koszt odcinek przewodu od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do miejsca włączenia do sieci kanalizacyjnej na własny koszt, jako fragment przyłącza nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawnych.

Ustawodawca wyraźnie wyznaczył granicę pomiędzy przyłączem, a siecią.

Sprawę długości przyłącza kanalizacyjnego w przypadku dłuższego z przyłączy, tj. przy braku studzienki kanalizacyjnej na terenie nieruchomości, rozstrzygnął Sąd Najwyższy w dniu 13 września 2007 r. (sygn. akt III CZP 79/07) podejmując uchwałę następującej treści „Wybudowany z własnych środków przez odbiorcę usług zbiorowego odprowadzania ściekówodcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną wnieruchomości tego odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną stanowi w części leżącej pozagranicą jego nieruchomości gruntowej urządzenie kanalizacyjne, o jakim mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu” Sąd Najwyższy w uzasadnieniu stwierdził dodatkowo „znowelizowane brzmienie art. 2 ust. 5 ustawy ozbiorowym zaopatrzeniu stanowi zatem niewątpliwie wyraz woli ustawodawcy, który przezzmienioną definicję przyłącza dążył do ograniczenia kosztów przyłączenia ponoszonych przezpodmioty przyłączane. Skłania to do interpretacji, zgodnie z którą – w razie braku studzienki– przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 ust. 5 jest odcinek przewodu między granicąnieruchomości gruntowej a budynkiem podmiotu przyłączanego”.

Strona 23-24 decyzji DECYZJA Nr RKR- 44 /2011

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że narzucenie przyszłym odbiorcom usług zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez MPWiK warunków przyłączenia do sieci w postaci wykonania na koszt odbiorcy fragmentu sieci wodociągowej od granicy nieruchomości do miejsca podłączenia oraz fragmentu sieci kanalizacyjnej od pierwszej studzienki licząc od strony budynku do miejsca włączenia poprzez traktowanie ich jako fragmentów przyłączy, tj. niezgodnie z przepisami ustawyo zbiorowym zaopatrzeniunarusza zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XLIX/365/06

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 18 października 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

       Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu          w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. Nr 72 poz.747, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1087), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

  

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

§ 17.

 

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu

 Kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości

  gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci

  i instalacji oraz odpowiedzialności – jest granica nieruchomości

 gruntowej.

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej, obejmującej przyłącze będące

 w posiadaniu  Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału

  odpowiedzialności, w przypadku   lokalizacji studzienki rewizyjnej na

 terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy   odprowadzającego ścieki -

 znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu

  Odbiorcy usługi dostarczającego ścieki, miejscem rozdziału sieci

  i odpowiedzialności jest miejsce połączenia  sieci kanalizacyjnej

  z przyłączem.

{jcomments on}