Skarga do Rady Miejskiej

Odsłony: 2895

{jcomments on}Skarga do Rady Miejskiej

22 marca 2013 r. mieszkańcy Gierałcic skierowali do Rady Miejskiej Głuchołaz skargę na działalność spółki „Wodociągi”. W swoim piśmie zwracali uwagę radnych na nieprawidłowości w zapisach aneksu do umowy o przyłączenie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Problem ten był już wcześniej omawiany podczas marcowej sesji RM. Pod pismem podpisało się ponad stu właścicieli posesji. Publikujemy treść skargi:

                                                                                    Gierałcice, 18.03.2013 r.

Rada Miejska

 Głuchołazy

Składamy skargę na działalność Zarządu Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach.

Jesteśmy mieszkańcami wsi Gierałcice, w której Spółka „Wodociągi” buduje sieć kanalizacyjną i podłącza do niej nieruchomości w naszej wsi. Budynki mieszkańców Gierałcic są podłączane do sieci kanalizacyjnej na podstawie umowy między spółką „Wodociągi” a właścicielami poszczególnych nieruchomości. Do umowy podpisanej z Wodociągami 2012 roku dołączony został Aneks. Aneks ten w bardzo niejasny sposób wyjaśnia koszty, jakie ponosimy za podłączenie do sieci. Naszą wątpliwość budzą zapisy § 2 Aneksu.

Aby czynność prawna mogła wywołać odpowiednie skutki, musi zawierać taką treść, na jaką zezwala porządek prawny. Treść czynności prawnej jest dopuszczalna, jeśli zostaną zrealizowane następujące przesłanki.

  1. Treść czynności prawnej musi być określona w sposób dostateczny, tak ażeby można było ją zindywidualizować poprzez essentialia negotii oraz ustalić ją za pomocą wykładni oraz szczególnych przepisów dotyczących odpowiednich instytucji.

 

§ 2 Aneksu nie spełnia tej przesłanki, brak w nim długości przyłącza kanalizacyjnego (przyłącza kanalizacji sanitarnej) do budynków, poprzez wskazanie jego początku i końca, z wyszczególnieniem długości jego odcinków: pomiędzy ścianą budynku a pierwszą studzienką, licząc od strony budynku (znajdującą się na posesji) oraz pomiędzy pierwszą studzienką a granicą nieruchomości. W  Aneksie brak jest też daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz odpisu mapki z projektem przebiegu przyłącza kanalizacyjnego (przyłącza kanalizacji sanitarnej).

 

  1. Zamierzone skutki czynności prawnej muszą być faktyczne i prawnie możliwe.

 

  1. Treść czynności prawnej nie może być sprzeczna z ustawą albo zasadami współżycia społecznego. Jest to zasada ogólna wyrażona art. 58 § 1 i 2 k.c.

 

Podając koszty budowy przyłączy, Spółka „Wodociągi” obciąża nas kosztami budowy urządzeń kanalizacyjnych, tj. odcinka od granicy nieruchomości do pierwszej studzienki od strony budynku na naszej nieruchomości. Przyłączem jest tylko odcinek od budynku do pierwszej studzienki na posesji.

(Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, właściciela nieruchomości obciąża jedynie koszt budowy  przyłącza kanalizacyjnego.  A za takie zgodnie z ustawową definicją przyłącza kanalizacyjnego (art. 2 pkt 5 cyt. ustawy)  uznaje się  odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości  odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

 

Niedopuszczalne jest też obciążanie mieszkańców budową „kompletnej przydomowej pompowni”, gdyż koszt wykonania tego urządzenia kanalizacyjnego powinien obciążać Spółkę.  

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt. 14 cyt. ustawy urządzenie kanalizacyjne to „sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków”.

Czynność prawna nie może mieć na celu obejścia ustawy art. 58 § 1.

Używanie w Aneksie określenia „kompletnej przydomowej pompowni” nie zmienia faktu, że jest to przepompownia, tym bardziej że na spotkaniu z mieszkańcami wsi tak te urządzenia nazywano. W Aneksie brak jasnych zapisów, za jaki odcinek mieszkańcy płacą.

Podsumowując, treść Aneksu nie spełnia przesłanek, które muszą być spełnione, aby czynność prawna mogła być dopuszczalna.

Mieszkańcy Gierałcic w piśmie z dnia 27 lutego 2013 r. zwrócili się do prezesa spółki „Wodociągi”  o zmianę i uzupełnienie postanowień aneksu, tj.:

  1. Podanie długości przyłącza kanalizacyjnego (przyłącza kanalizacji sanitarnej) do budynku, poprzez wskazanie jego początku i końca, z wyszczególnieniem długości jego odcinków: pomiędzy ścianą budynku a pierwszą studzienką, licząc od strony budynku (znajdującą się na posesji) oraz pomiędzy pierwszą studzienką a granicą nieruchomości.
  2. Podanie jako kosztów wykonania ww. przyłącza obciążających Odbiorcę  jedynie kosztów związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego (przyłącza kanalizacji sanitarnej) na odcinku od ściany budynku do pierwszej studzienki, licząc od strony budynku (jeżeli taka się znajduje na posesji), w pozostałym zakresie kosztami inwestycji zostanie obciążona Spółka.
  3. Wyłączenie z kosztów wykonania podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego „kompletnej przydomowej pompowni”, gdyż koszt wykonania tego urządzenia kanalizacyjnego powinien obciążać Spółkę.  
  4. Podanie daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
  5. Załączenie do aneksu jako jego integralnej części odpisu mapki z projektem przebiegu przyłączą kanalizacyjnego (przyłącza kanalizacji sanitarnej).
  6. Sporządzenie aneksu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron od razu przy jego podpisywaniu (do tej pory aneks przedstawiano do podpisu tylko w jednym egzemplarzu, który miał być dla Spółki).

 

Problem prawny opisany  w skardze dotyka mieszkańców naszej Gminy z wielu miejscowości (Burgrabice, Sławniowice, Biskupów, Nowy Świętów, Stary Las, Nowy Las, Charbielin, Polski Świętów, Jarnołtówek, Gierałcice, Konradów, Markowice, Wilamowice Nyskie).

 

Oczekujemy na przedstawienie nam Aneksu zgodnie z uwagami przedstawionymi w piśmie z dnia 27 lutego 2013 r., a także szybkiego załatwienia sprawy, która jest załatwiana przewlekle, przeprowadzenia kontroli działalności Spółki w sferze przygotowywania aneksów do umowy i wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec winnych, zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości i poinformowania nas o rezultatach kontroli.

Podobnie jak skarga do burmistrza ta również została odesłana przez przewodniczącego RM do Rady Nadzorczej „Wodociągów”.