Korespondencja z Wodociągami

Odsłony: 4997

Pisemna wymiana zdań między właścicielem posesji a firmą "Wodociągi"

Aby obiektywnie przedstawić argumenty obu stron, tj. spółki "Wodociągi" oraz właściciela ubiegającego się o podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, prezentujemy korespondencję jednego z mieszkańców.

Pierwszy dokument to umowa o podłączenie budynku do sieci.

 

 

 

W sierpniu 2012 r. został sporządzony aneks do umowy.

 

 

 

Paragraf 2. aneksu został tak sporządzony, że nie wynika z niego, ile metrów ma przyłącze, gdzie się zaczyna i kończy. Z tego powodu do "Wodociągów" zostało skierowane pismo o uzupełnienie tych danych.

 

W sierpniu "Wodociągi" określiły przyłącze jako odcinek pomiędzy ścianą budynku a granicą działki. Poinformowały też, że na posesji, niedaleko od budynku, znajdują się dwie studzienki kanalizacyjne.

 

 

 

 Właściciel posesji zwrócił uwagę spółce "Wodociągi", że źle definiuje przyłącze kanalizacyjne, bo ustawa o zaopatrzenie w wodę mówi o tym, że

"przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”.

"Wodociągi" zostały poproszone o podanie podstawy prawnej, która posłużyła im do wyliczenia długości i wyceny kosztów budowy przyłącza.

.

 


 

                                                            Prezes Zarządu

                                                            Wodociągów  Spółki z o.o.

                                                            w Głuchołazach

 

 
   

            Dotyczy budynku ..............

 

            Nie zgadzam się z wysokością kosztów naliczonych za wykonanie przyłącza kanalizacji na mojej posesji.

            W piśmie DT/5314/2012 z 20 sierpnia 2012 r. zostałem poinformowany, że długość przyłącza kanalizacji sanitarnej na mojej posesji to aż 47,6 m i obejmuje odległość pomiędzy ścianą budynku a granicą działki nr 506.

Na mojej posesji znajdują się dwie studzienki w odległości 3,6 m od budynku i 2,9 m od budynku.

            Z przedstawionego mi w aneksie do umowy kosztorysu wynika, że całkowity koszt podłączenia budynku to 7132,62 zł z czego ja zapłacę 45% 3209,68 zł (reszta to dofinansowanie z NFOŚi GW).

Tymczasem „USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (z późniejszymi zmianami) jasno definiuje, jakie koszty powinien ponosić właściciel posesji:

„Art. 15.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1. 

2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.”

 

Kluczowe jest wiec wskazanie czym jest „przyłącze”.

 

We wspomnianej ustawie czytamy:

„5) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”

 

Skoro na mojej posesji znajdują się aż dwie studzienki, dlaczego mam płacić za budowę urządzeń kanalizacyjnych ( nie przyłącza!) do granicy posesji?

Poza tym w podanej kwocie 7132,62 zł znajduje się jeszcze cena studzienki, która też nie jest przyłączem.

 

Proszę o podanie podstawy prawnej, na mocy której próbuje się mnie obciążyć kosztami budowy urządzeń kanalizacyjnych, a jeśli takiej brak, proszę o korektę aneksu umowy, który zawiera niesłusznie zawyżone koszty wykonania przyłącza.


 

Odpowiedź spółki "Wodociągi" nie zawierała żadnych wyjaśnień, bo znajdowały się tu informacje dotyczące podłączenia kanalizacyjnego, którego definicja nie jest tożsama z definicją przyłącza, o które pytał właściciel nieruchomości. Jak widać, pismo nie zawiera numeru, choć jest pismem urzędowym.

 

 

 

W związku z tym, że "Wodociągi" nie podały podstawy prawnej swoich obliczeń,  właściciel posesji  zażądał korekty aneksu do umowy, tj. zmniejszenie kosztów za wykonanie przyłącza. Jako argumentów użył wspomnianej już ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, Programu priorytetowego: Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  Uchwała Nr XLIX/365/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 18 października 2006 r.

 


 

                        Prezes Zarządu

                        Wodociągów  Spółki z o.o.

                        w Głuchołazach

 

            Dotyczy: wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku

 

W związku z pismem z dnia 7.11.2012 roku (pismo nie ma numeru), stwierdzam, że spółka „Wodociągi” nie podała podstawy prawnej, na mocy której próbuje się mnie obciążyć kosztami budowy urządzeń kanalizacyjnych. Wyjaśnienie znajdujące się w piśmie nie znajduje potwierdzenia w dokumentach NFOŚiGW.

Program priorytetowy: Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w punkcie 9 (Koszty kwalifikowane) w ustępie 2 stwierdza „Podłączenia budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną”.

            Przypomnę jeszcze raz definicję przyłącza kanalizacyjnego „5) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”.

            W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków  Uchwała Nr XLIX/365/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 18 października 2006 r.  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków § 17 3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej, obejmującej przyłącze będące  w posiadaniu Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na  terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku

 

            Koszty, które właściciel posesji powinien ponieść zostały zdefiniowane w „Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (z późniejszymi zmianami) 

„Art. 15.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1. 

2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.”

            Podsumowując, ustawa nakłada na odbiorcę jedynie warunek budowy przyłącza, a nie sieci,  założenie zgodnie z którym ubiegający się o podłączenie musi wykonać odcinek przewodu od studzienki kanalizacyjnej do miejsca włączenia na własny koszt, jako fragment przyłącza nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Ustawodawca wyraźnie wyznaczył granicę pomiędzy przyłączem a siecią. Stanowisko moje potwierdza bardzo wiele decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów między innymi RKR 37 /2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku.

            Ponownie proszę o korektę aneksu umowy, który zawiera niesłusznie zawyżone koszty wykonania przyłącza. W przypadku nieskorygowania kosztów wykonania przyłącza zwrócę się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie, czy Wasza Spółka nie narzuca uciążliwych warunków umów, przynoszących Waszej Spółce nieuzasadnione korzyści, poprzez wykonywanie przez odbiorców na własny koszt części robót niestanowiących – co do zakresu – prac związanych z budową przyłącza, o którym mowa w art. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), tj.: wykonywanie przez ubiegającego się o podłączenie fragmentu sieci od studzienki kanalizacyjnej do miejsca włączenia do sieci kanalizacyjnej na własny koszt.


 

 Na tym korespondencja zakończyła się. "Wodociągi" nie odpowiedziały do dzisiaj na pismo, mimo że są do tego zobowiązane na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W ostatnim piśmie 7 listopada 2012 roku spółka "Wodociągi" powoływała się na wytyczne programu NFOŚiGW. W programie możemy jednak przeczytać, że przyłącze należy rozumieć zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

"PROGRAM PRIORYTETOWY
Tytuł programu:
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

2. Podłączenia budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną."

 

 

 

 {jcomments on}