Kanalizacja w gminach

Odsłony: 3395

{jcomments on}Kanalizacja w gminach

Jest oczywiste, że inwestycje kanalizacyjne nie dotyczą tylko gminy Głuchołazy. Trzeba nawet powiedzieć, że dotyczą całej Polski, bo zegar unijny tyka i mobilizuje wszystkie wspólnoty samorządowe do działania w tym kierunku. Oczywiście można prowadzić te inwestycje na wiele sposobów. Dla przykładu weźmy dwie gminy: Głuchołazy i Gierałtowice.

O kanalizacji w naszej gminie wiele już zostało napisane. Powszechnie wiadomo, że inwestycja ta jest robiona przy dużym nakładzie finansowym ze strony mieszkańców. Firma „Wodociągi” obarczyła ich budową odcinków kanalizacyjnych od granicy posesji do ściany budynku, nawet pomimo Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1). W większości wypadków są to dziesiątki metrów, które przekładają się na tysiące złotych zapłacone przez jednego mieszkańca.

Inaczej sprawy wyglądają w gminie Gierałtowice. Świetnie ją opisuje cytat ze strony http://www.kanalizacja-gieraltowice.pl/pytania.htm;

„Z zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) wynika jasno, że obowiązek wybudowania przyłącza kanalizacji sanitarnej leży po stronie właściciela nieruchomości. Buduje on je na własny koszt i własnym staraniem. Sieć kanalizacyjna wybudowana będzie zgodnie z projektem co najmniej do granicy nieruchomości gruntowych, ale ostatni odcinek - ten łączący budynek z pierwszą studnia na działce czyli przyłącze powinien co do zasady zostać wybudowany na koszt właściciela działki. Jednakże w lipcu 2011 roku ogłoszono na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie program pomocowy dotyczący budowy przyłączy kanalizacyjnych. Przedsiębiorstwo po zapoznaniu się z jego zasadami postanowiło wyjść naprzeciw potrzebom naszej lokalnej społeczności i wziąć w nim udział. Tym samym pojawiła się możliwość bezkosztowego przyłączenia do kanalizacji sanitarnej pod warunkiem

podpisania stosownej umowy z Przedsiębiorstwem. Umowa ta stanowi, iż po uzyskaniu przez PGK dofinansowania z NFOŚiGW zrealizuje ono przyłącza kanalizacyjne w sposób bezkosztowy dla właściciela nieruchomości. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki, budynki, które nie są użytkowane oraz budynki znajdujące się poza zakresem projektu budowy kanalizacji sanitarnej”.

            Różnicę łatwo zauważyć.

 

To jest umowa z Gierałtowic: