„Wodociągi” w Gierałcicach odcinek 1: przepompownie

Odsłony: 3423

{jcomments on}„Wodociągi” w Gierałcicach – odcinek 1: przepompownie

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przepompownia jest uważana za urządzenie kanalizacyjne:

„urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków (art. 2 ustawy)

Przepompownie zatem powinny być finansowane przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Art. 15.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.”

A teraz fragment dyskusji ze spotkania przedstawicieli „Wodociągów” z mieszkańcami Gierałcic:

Mieszkaniec: Mam jeszcze jedno pytanie –sprawa przepompowni, bo tutaj nikt nie mówi o tych przepompowniach i chcielibyśmy się dowiedzieć, kto to będzie finansował, kto to będzie prąd dawał na te przepompownie itd.

Wiceprezes „Wodociągów” : Przydomowe przepompownie są tak samo finansowane przez ten program jak przyłącza normalne. To jest też finansowane 55% dofinansowania.

Mieszkaniec: Tylko, że koszt tych przepompowni to jest, proszę pana, 7 tys. złotych. Nie wiem, czy ludzie wiedzą, bo niektórzy też to mają mieć. Myśmy podpisywali projekt, my chcemy mieć tę kanalizację, ale nas nikt nie poinformował, że tyle będzie kosztować ta przepompownia, że my będziemy musieli dawać swój prąd. (...) 7 tys. złotych, proszę się odnieść do tej kwoty. To nie jest 700 zł.

Wiceprezes „Wodociągów”: Ja wiem, proszę pani, ale są też przyłącza, które nas wiele kosztują. (...)

Mieszkaniec: (...)Według ustawy pani nie powinna płacić za te przepompownię.

Mieszkaniec: Ale ja mam płacić!

Prezes „Wodociągów”: (...) Z tymi problemami technicznymi proponowałbym, żeby się dzisiaj nie zajmować.

Refleksje nad przedstawionym tu materiałem pozostawiam czytelnikom.