Czy wiesz jak zadłużona jest nasza Gmina?

Odsłony: 2663

{jcomments on}Czy wiesz jak zadłużona jest nasza Gmina?

Według projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2013 – 2016 zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 30.760.298 zł.

Przyjmując, że Gminę naszą zamieszkuje 25 084 mieszkańców (dane 31.12.2011r.) na jednego mieszkańca przypada 1226,29 zł zadłużenia.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 20 maja 2014 roku w raporcie „ANALIZA RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ W GOSPODARCE FINANSOWEJ - STAN NA 31.12.2011 r.” - umieściła Gminę Głuchołazy na liście jednostek samorządu terytorialnego, w których ryzyko wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej na dzień 31.12.2011 r. było zwiększone.

W raporcie Regionalnej Izby Obrachunkowej czytamy:

 

8.3. Gmina Głuchołazy

Zadłużenie Głuchołaz na koniec 2011 r. wyniosło 34 181 tys. zł, w tym zadłużenie wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji 33 698 tys. zł, zobowiązania z tytułu utrzymania i remontu oświetlenia ulicznego 482 tys. zł, a zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 1,2 tys. zł. Ponadto zadłużenie samorządowej instytucji kultury wyniosło 173 tys. zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu 100 tys. zł i zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług 73 tys. zł. Gmina Głuchołazy udzieliła poręczenia kredytu instytucji kultury - Centrum Kultury na kwotę 116 tys. zł. Wskaźnik zadłużenia gminy bez wyłączeń stanowił 56,4%, po wyłączeniach 48,9%, natomiast po uwzględnieniu zadłużenia instytucji kultury 56,7%. Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia był na poziomie 103,7%. Ponadto na koniec roku wydatki budżetowe gminy przekroczyły jej dochody o kwotę 15 877 tys. zł. Deficyt, który został pokryty przychodami z obligacji komunalnych i wolnymi środkami, w odniesieniu do dochodów gminy stanowił 26,2%.