Zadłużenie Gminy

{jcomments on}

Czy wiesz jak zadłużona jest nasza Gmina?

 

            Według projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2013 – 2016 zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 30.760.298 zł.

Przyjmując, że Gminę naszą zamieszkuje 25 084 mieszkańców (dane 31.12.2011r.) na jednego mieszkańca przypada 1226,29 zł zadłużenia.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 20 maja 2014 roku w raporcie „ANALIZA RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ W GOSPODARCE FINANSOWEJ - STAN NA 31.12.2011 r.” - umieściła Gminę Głuchołazy na liście jednostek samorządu terytorialnego, w których ryzyko wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej na dzień 31.12.2011 r. było zwiększone.

 

W raporcie Regionalnej Izby Obrachunkowej czytamy:

 

Odsłony: 2969
0

Nowe ceny wody

Ile zapłacimy za wodę?

1 lutego 2012 r. podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Głuchołazach zostały poddane dyskusji projekty w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody na terenie Miasta i Gminy Głuchołazy. Cena dostarczenia wody dla gospodarstwa domowego za 1 m3 po dopłacie przez gminę 1,35 zł. będzie wynosiła 5,39 zł. Gospodarstwo domowe zapłaci za odprowadzenie 1 m3 ścieków 4,31 zł. Zatem w sumie opłata za dostarczanie i odprowadzanie 1m3 wody wyniesie 9,70 zł. Oprócz tego rachunek będzie powiększony o opłatę abonamentową.

Projekty taryf w załącznikach:

{jcomments on}

Odsłony: 2874
0

Korespondencja z Wodociągami

Pisemna wymiana zdań między właścicielem posesji a firmą "Wodociągi"

Aby obiektywnie przedstawić argumenty obu stron, tj. spółki "Wodociągi" oraz właściciela ubiegającego się o podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, prezentujemy korespondencję jednego z mieszkańców.

Pierwszy dokument to umowa o podłączenie budynku do sieci.

Odsłony: 4997
0

Pismo do "Wodociagów"

Jak pozyskać istotne informacje od firmy "Wodociągi"?

Ponieważ aneks do umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zawiera bardzo ogólne dane, warto na początek zwrócić się do firmy „Wodociągi” o wyjaśnienie, za co konkretnie płaci właściciel domu, że jego kwota do zapłaty jest tak wysoka. Właściciel posesji powinien wiedzieć, jak długie jest jego przyłącze, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy. Bardzo ważne jest, czy na posesji znajduje się studzienka kanalizacyjna, czy jej nie ma i w jakiej odległości znajduje się od budynku, bo od tego zależy, jaki odcinek będzie przyłączem. Takie informacje powinny były znaleźć się w aneksie, w myśl zasady, że nie kupujemy kota w worku. Ich pozyskanie jest ważne, byśmy mogli ocenić, czy koszty naliczane za przyłączenie do sieci wynikają z obowiązującego prawa.

Wzór pisma w zakładce "Druki do pobrania".

{jcomments on}

Odsłony: 3925
0

Skarga do UOKiK

Jak wnieść skargę do UOKiK?

    Jeśli po zapoznaniu się z aktualnym stanem prawnym uważacie Państwo, że firma "Wodociągi" z Głuchołaz w swoich umowach zawyżyła koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego, możecie Państwo skierować prośbę do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie, czy spółka "Wodociągi nie narzuca uciążliwych warunków umów, przynoszących spółce nieuzasadnione korzyści, poprzez wykonywanie przez przyszłych odbiorców na własny koszt części robót niestanowiących, co do zakresu prac, związanych z budową przyłącza, tj. wykonywanie przez ubiegającego się o podłączenie fragmentu sieci od studzienki kanalizacyjnej na posesji do granicy posesji. Wzór pisma dostępny w menu "Druki do pobrania".

{jcomments on}

Odsłony: 10110
0

Prawo wodociągowe

Dlaczego inwestycja wodno-kanalizacyjna budzi kontrowersje?

    Firma „Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach realizuje jedno z największych przedsięwzięć w historii Gminy pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy”.
Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje miasto Głuchołazy i 13 sołectw (Burgrabice, Biskupów, Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, Wilamowice Nyskie).

    Wraz z realizacją tego projektu pojawiły się kontrowersje związane z rozliczaniem kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych. Spółka Wodociągi w umowach podpisanych z mieszkańcami podłączanych domów obciąża ich kosztami budowy odcinków od granicy posesji do budynków.

    Prezentujemy aktualne przepisy prawa dotyczące tego problemu. Dzięki nim każdy będzie mógł wyrobić sobie zdanie na ten temat.

    Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku Dz. u. Nr 72 poz. 747

 

Odsłony: 5414
0